1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 126. Maddesinde; “Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren veyahut taharet ve nezafete mütaallik sanatlar ifa edenler, her üç ayda bir kendilerini muayene ettirerek bir sıhhi rapor almağa mecburdurlar. Bunlardan devrei sirayette frengi ve sari, verem ve cüzzama müptela olanlarla halkın istikrah ve nefretini mucip bir cilt hastalığına duçar olanlar sanatlarını icradan menolunurlar.” der.

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, gıda işyerlerinde ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiştir. Bu sıhhi muayenenin de ücretsiz olarak belediye tabipleri veya hükümet tabipleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

Buna göre kanunda geçen işlerde ve işyerlerince portör muayenesi temiz çıkanlar çalıştırılmalıdır.

PORTÖR MUAYENESİ GEREKTİREN İŞYERLERİ:

  • Pansiyon, motel, otel veya turistik tesisler.
  • Her türlü gıda üretimi, dağıtımı ve servis işleri yapılan yerler.
  • Kuaför, berber ve güzellik salonları.
  • Restoran, gazino, bar ve kafeler.
  • Hamam, sauna, havuz işletmeleri.
  • Özel şirketler mutfak hizmetleri.

Bu ve bu gibi işyerlerinde ve işlerde çalışacak elemanlar bu portör muayenesinden geçmek zorundadırlar.

PORTÖR TARAMASI YAPILACAK TETKİKLER

  • Gaita kültürü, (Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir),
  • Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir),
  • Boğaz ve burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir),
  • Akciğer grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir).

Bu tetkiklerin yeni işe başlayanlarda, işe giriş muayenesi ile birlikte, çalışanlarda ise periyodik portör taraması şeklinde yapılması ve sonuçlarına göre etkili bir surveyans sistemi uygulayarak laboratuarlarda ve kliniklerde tanısı konulup, taşıyıcılık özelliği olan enteropatojenlerle ilgili kaynak ve bulaşma yolları çalışmaları yapılmalıdır.